1.
เตียสุวรรณ น. หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 May 22];22(3):10-1. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139917