1.
วงษ์พูล ณ, พุ่มคำ ใ. การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์สุขภาพ. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 8 [cited 2024 May 19];21(3):9-13. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139034