1.
อัศวกิจวิรี ว, ยูงทอง ว, อัศวเมฆิน อ, วิริยะบัญชา ว. การพัฒนาแนวทางการประเมินแผนการจัดการความเสี่ยงในการทบทวนทะเบียนตำรับยา : กรณีศึกษายา epoetin. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 8 [cited 2024 May 27];21(2):65-76. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139011