1.
วงษ์พูล ณ, พุ่มคำ ใ, เทพาคำ ศ. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 8 [cited 2024 May 22];21(2):10-3. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138969