1.
วารสารอาหารและยา ก. มุมหนังสือ. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 7 [cited 2024 May 22];20(2):85-6. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138737