1.
ภูวนาถนรานุบาล ก, จริยะพันธุ์ ว, จิวะไพศาลพงศ์ ธ. เซลล์บำบัด. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 7 [cited 2024 May 22];20(2):11-7. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138703