1.
พัชรไพศาล น. แนวทางการปฏิบัติ เมื่ออัลปราโซแลมยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 6 [cited 2024 May 19];20(1):4-7. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138499