วารสารอาหารและยา กองบรรณาธิการ. “มุมหนังสือ”. Thai Food and Drug Journal 24, no. 3 (August 15, 2018): 85–86. Accessed May 29, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140295.