กิจพันธ์ พัชราพรรณ. “การแยกการสั่งยาออกจากการจ่ายยา”. Thai Food and Drug Journal 24, no. 2 (August 15, 2018): 4–8. Accessed May 19, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140219.