ผาแก้ว ปรมินทร์. “โรคและภัยสุขภาพที่มากับลมหนาว”. Thai Food and Drug Journal 23, no. 3 (August 14, 2018): 4–6. Accessed May 22, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140013.