มะลิซ้อน นิภาพรรณ. “วัคซีนผู้สูงอายุ”. Thai Food and Drug Journal 23, no. 2 (August 14, 2018): 11–14. Accessed May 29, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139979.