ศรีมงคลกุล จิรวัฒน์. “สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่และการควบคุม”. Thai Food and Drug Journal 23, no. 2 (August 14, 2018): 4–10. Accessed May 19, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139977.