หวังธีระประเสริฐ รุจิรา, and ดิษย์เมธาโรจน์ มยุรี. “ข้อเท็จจริงในปัจจุบันของหมามุ่ยสำหรับการใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ”. Thai Food and Drug Journal 23, no. 1 (August 14, 2018): 4–6. Accessed May 22, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139934.