เตียสุวรรณ นิรัตน์. “หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ”. Thai Food and Drug Journal 22, no. 3 (August 14, 2018): 10–11. Accessed May 27, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139917.