เตียสุวรรณ นิรัตน์. “หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ”. Thai Food and Drug Journal 21, no. 3 (August 8, 2018): 14–17. Accessed May 22, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139040.