วงษ์พูล ณยา, and พุ่มคำ ใจพร. “การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์สุขภาพ”. Thai Food and Drug Journal 21, no. 3 (August 8, 2018): 9–13. Accessed May 29, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139034.