อัศวกิจวิรี วินิต, ยูงทอง วรสุดา, อัศวเมฆิน อนันต์ชัย, and วิริยะบัญชา วิทวัส. “การพัฒนาแนวทางการประเมินแผนการจัดการความเสี่ยงในการทบทวนทะเบียนตำรับยา : กรณีศึกษายา Epoetin”. Thai Food and Drug Journal 21, no. 2 (August 8, 2018): 65–76. Accessed May 27, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139011.