ภูวธนานนท์ พรพิมล, and ไทยดี ภัทรนัน. “การประเมินผลโครงการ อย.น้อย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555”. Thai Food and Drug Journal 21, no. 2 (August 8, 2018): 32–41. Accessed May 22, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138994.