วงษ์พูล ณยา, พุ่มคำ ใจพร, and เทพาคำ ศิรศักดิ์. “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี”. Thai Food and Drug Journal 21, no. 2 (August 8, 2018): 10–13. Accessed May 27, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138969.