ภูวนาถนรานุบาล กนิษฐา, จริยะพันธุ์ วิชชุดา, and จิวะไพศาลพงศ์ ธีรนารถ. “เซลล์บำบัด”. Thai Food and Drug Journal 20, no. 2 (August 7, 2018): 11–17. Accessed May 22, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138703.