พัชรไพศาล นัยนา. “แนวทางการปฏิบัติ เมื่ออัลปราโซแลมยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2”. Thai Food and Drug Journal 20, no. 1 (August 6, 2018): 4–7. Accessed May 19, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138499.