วารสารอาหารและยา ก. “มุมหนังสือ”. Thai Food and Drug Journal, vol. 24, no. 3, Aug. 2018, pp. 85-86, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140295.