กิจพันธ์ พ. “การแยกการสั่งยาออกจากการจ่ายยา”. Thai Food and Drug Journal, vol. 24, no. 2, Aug. 2018, pp. 4-8, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140219.