ผาแก้ว ป. “โรคและภัยสุขภาพที่มากับลมหนาว”. Thai Food and Drug Journal, vol. 23, no. 3, Aug. 2018, pp. 4-6, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140013.