มะลิซ้อน น. “วัคซีนผู้สูงอายุ”. Thai Food and Drug Journal, vol. 23, no. 2, Aug. 2018, pp. 11-14, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139979.