หวังธีระประเสริฐ ร., and ดิษย์เมธาโรจน์ ม. “ข้อเท็จจริงในปัจจุบันของหมามุ่ยสำหรับการใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ”. Thai Food and Drug Journal, vol. 23, no. 1, Aug. 2018, pp. 4-6, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139934.