เตียสุวรรณ น. “หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ”. Thai Food and Drug Journal, vol. 21, no. 3, Aug. 2018, pp. 14-17, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139040.