อัศวกิจวิรี ว., ยูงทอง ว., อัศวเมฆิน อ., and วิริยะบัญชา ว. “การพัฒนาแนวทางการประเมินแผนการจัดการความเสี่ยงในการทบทวนทะเบียนตำรับยา : กรณีศึกษายา Epoetin”. Thai Food and Drug Journal, vol. 21, no. 2, Aug. 2018, pp. 65-76, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139011.