ภูวธนานนท์ พ., and ไทยดี ภ. “การประเมินผลโครงการ อย.น้อย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555”. Thai Food and Drug Journal, vol. 21, no. 2, Aug. 2018, pp. 32-41, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138994.