วงษ์พูล ณ., พุ่มคำ ใ., and เทพาคำ ศ. “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี”. Thai Food and Drug Journal, vol. 21, no. 2, Aug. 2018, pp. 10-13, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138969.