วารสารอาหารและยา ก. “มุมหนังสือ”. Thai Food and Drug Journal, vol. 20, no. 2, Aug. 2018, pp. 85-86, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138737.