พัชรไพศาล น. “แนวทางการปฏิบัติ เมื่ออัลปราโซแลมยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2”. Thai Food and Drug Journal, vol. 20, no. 1, Aug. 2018, pp. 4-7, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138499.