[1]
ศรีมงคลกุล จ., “สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่และการควบคุม”, TFDJ, vol. 23, no. 2, pp. 4–10, Aug. 2018.