[1]
วงษ์พูล ณ. and พุ่มคำ ใ., “การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์สุขภาพ”, TFDJ, vol. 21, no. 3, pp. 9–13, Aug. 2018.