[1]
อัศวกิจวิรี ว., ยูงทอง ว., อัศวเมฆิน อ., and วิริยะบัญชา ว., “การพัฒนาแนวทางการประเมินแผนการจัดการความเสี่ยงในการทบทวนทะเบียนตำรับยา : กรณีศึกษายา epoetin”, TFDJ, vol. 21, no. 2, pp. 65–76, Aug. 2018.