[1]
ภูวธนานนท์ พ. and ไทยดี ภ., “การประเมินผลโครงการ อย.น้อย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555”, TFDJ, vol. 21, no. 2, pp. 32–41, Aug. 2018.