วารสารอาหารและยา ก. (2018) “มุมหนังสือ”, Thai Food and Drug Journal. Nonthaburi, Thailand, 24(3), pp. 85–86. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140295 (Accessed: 27 May 2024).