กิจพันธ์ พ. (2018) “การแยกการสั่งยาออกจากการจ่ายยา”, Thai Food and Drug Journal. Nonthaburi, Thailand, 24(2), pp. 4–8. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140219 (Accessed: 22 May 2024).