ผาแก้ว ป. (2018) “โรคและภัยสุขภาพที่มากับลมหนาว”, Thai Food and Drug Journal. Nonthaburi, Thailand, 23(3), pp. 4–6. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140013 (Accessed: 29 May 2024).