มะลิซ้อน น. (2018) “วัคซีนผู้สูงอายุ”, Thai Food and Drug Journal. Nonthaburi, Thailand, 23(2), pp. 11–14. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139979 (Accessed: 27 May 2024).