ศรีมงคลกุล จ. (2018) “สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่และการควบคุม”, Thai Food and Drug Journal. Nonthaburi, Thailand, 23(2), pp. 4–10. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139977 (Accessed: 27 May 2024).