หวังธีระประเสริฐ ร. and ดิษย์เมธาโรจน์ ม. (2018) “ข้อเท็จจริงในปัจจุบันของหมามุ่ยสำหรับการใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ”, Thai Food and Drug Journal. Nonthaburi, Thailand, 23(1), pp. 4–6. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139934 (Accessed: 22 May 2024).