เตียสุวรรณ น. (2018) “หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ”, Thai Food and Drug Journal. Nonthaburi, Thailand, 22(3), pp. 10–11. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139917 (Accessed: 27 May 2024).