เตียสุวรรณ น. (2018) “หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ”, Thai Food and Drug Journal. Nonthaburi, Thailand, 21(3), pp. 14–17. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139040 (Accessed: 27 May 2024).