วงษ์พูล ณ. and พุ่มคำ ใ. (2018) “การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์สุขภาพ”, Thai Food and Drug Journal. Nonthaburi, Thailand, 21(3), pp. 9–13. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139034 (Accessed: 19 May 2024).