อัศวกิจวิรี ว., ยูงทอง ว., อัศวเมฆิน อ. and วิริยะบัญชา ว. (2018) “การพัฒนาแนวทางการประเมินแผนการจัดการความเสี่ยงในการทบทวนทะเบียนตำรับยา : กรณีศึกษายา epoetin”, Thai Food and Drug Journal. Nonthaburi, Thailand, 21(2), pp. 65–76. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139011 (Accessed: 19 May 2024).