ภูวธนานนท์ พ. and ไทยดี ภ. (2018) “การประเมินผลโครงการ อย.น้อย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555”, Thai Food and Drug Journal. Nonthaburi, Thailand, 21(2), pp. 32–41. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138994 (Accessed: 22 May 2024).