วงษ์พูล ณ., พุ่มคำ ใ. and เทพาคำ ศ. (2018) “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี”, Thai Food and Drug Journal. Nonthaburi, Thailand, 21(2), pp. 10–13. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138969 (Accessed: 29 May 2024).