วารสารอาหารและยา ก. (2018) “มุมหนังสือ”, Thai Food and Drug Journal. Nonthaburi, Thailand, 20(2), pp. 85–86. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138737 (Accessed: 29 May 2024).