ภูวนาถนรานุบาล ก., จริยะพันธุ์ ว. and จิวะไพศาลพงศ์ ธ. (2018) “เซลล์บำบัด”, Thai Food and Drug Journal. Nonthaburi, Thailand, 20(2), pp. 11–17. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138703 (Accessed: 19 May 2024).